OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Prevádzkovateľ:

Topánky E-shop, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, IČO: 35 685 913, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 10594/B, email: eshop@novesta.sk, Tel: +421 233 006 793

Dotknutá osoba:

Fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, najmä naši zákazníci a iní návštevníci nášho e-shopu.

E-shop:

Internetový obchod umiestnený na webovej stránke www.novesta.sk.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky, na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát)
 • telefónne číslo
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete),
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách,
 • údaje zo súborov cookies.

Súbory cookies:

Prevádzkovateľ používa na e-shope súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa Vám automaticky zobrazí pri návšteve e-shopu.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré e-shop ukladá do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú e-shopu rozpoznať Vás a následne Vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže e-shop zaznamenať taktiež nastavenia Vášho internetového prehliadača, jazyka, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva e-shopu tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie e-shopu bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi neustále skvalitňovať a  rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve Vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na e-shope a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome: https://support.google.com
Safari: https://www.apple.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
http://www.allaboutcookies.org/ 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvame na účel dodania objednaného a zakúpeného tovaru a produktov, uplatňovania reklamácií, vrátenia tovaru a kúpnej ceny, komunikáciu s Vami a zasielanie balíkov. Poskytnutie údajov za týmto účelom je nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy, ktorú ste s Prevádzkovateľom uzatvorili, príp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

Marketing: Na základe registrácie na e-shope Vám budeme zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách, využívania výhod, a poskytovaní zliav pri nákupoch, a to prostredníctvom e-mailu, prípadne inou formou. Za právny základ spracúvania osobných údajov na účely marketingu možno  považovať oprávnený záujem nás ako Prevádzkovateľa, najmä záujem informovať Vás o našich produktoch a službách s cieľom podporiť ich predajnosť. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu.

Cookies: e-shop používa súbory cookies najmä na účely základného merania návštevnosti e-shopu a vytvárania personalizovanej reklamy, čo uľahčuje následné poskytovanie služieb a zlepšuje užívateľské prostredie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyjadrenie súhlasu Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely. Vaše osobné údaje môžu podliehať automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Nie je zamýšľaný prenos Vašich údajov do tretích krajín. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Prevádzkovateľa, napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri ukončení Vašej účasti na e-shope alebo pri odhlásení z odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa Vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie Vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby, alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. 

Ste povinní nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov však nemôžete využívať výhody alebo Vám nebude možné odoslať a doručiť objednaný tovar - neposkytnutie osobných údajov môže mať vplyv na našu možnosť riadne plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.     

Komu budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme zamestnancom Prevádzkovateľa na plnenie stanovených účelov. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania. Medzi našich dodávateľov patria: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia sociálnych sietí a poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že spracúvaním osobných údajov poveruje nasledovné subjekty:

a) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - za účelom používania poštového systému edrone.me, ktorý sa používa na zasielanie newslettera,
b) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - len na marketingové účely prostredníctvom e-mailu, sms, kampaní na sociálnych sieťach spustených alebo označených prevádzkovateľom pomocou systému edrone.me.

Práva

Ako Dotknutá osoba máte nasledujúce práva, ktoré môžete uplatňovať za podmienok vyplývajúcich z platných právnych predpisov:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na vymazanie,
 • právo na obmedzenie spracúvania,
 • právo na prenosnosť údajov,
 • právo namietať spracúvanie - ak  ide o spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa, najmä na účely marketingu,
 • právo odvolať súhlas - ak ste na spracúvanie údajov udelili súhlas,
 • právo podať návrh na začatie konania.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3220, email statny.dozor@pdp.gov.sk) ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Prevádzkovateľa, elektronicky na emailovú adresu: eshop@novesta.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti.