Všeobecné obchodné podmienky

1. Definícia pojmov

1.1 „Predávajúci“ sa rozumie spoločnosť Topánky E-shop s. r. o., so sídlom Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, Slovensko, identifikačné číslo 35 685 913, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vo vložke č. 10594/B, oddiel Sro,
1.2 „E-shop“ sa rozumie internetový obchod umiestnený na internetovej stránke https://www.novesta.sk,
1.3 „Kupujúci“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom E-shopu odoslala Predávajúcemu objednávku,
1.4 „Spotrebiteľ“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
1.5 „Zmluva“ – kúpna zmluva o predaji tovaru na internetovom obchode uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim. K uzavretiu Zmluvy dochádza potvrdením objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany Predávajúceho Kupujúcemu.

 

2. Úvodné ustanovenia

2.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky predaja produktov značky NOVESTA na E-shope a sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv uzatváraných medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
2.2 Každý Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a to ešte pred odoslaním objednávky. Zadaním objednávky Kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
2.3 Kontaktné údaje Predávajúceho pre účely uplatnenia práv, vrátane uplatnenia reklamácie, podania sťažnosti alebo iného podnetu, sú nasledovné:
Predávajúci: Topánky E-shop, s. r. o.
Sídlo: Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
Adresa pre vrátenie tovaru: EXPANDECO - Topánky E-shop s.r.o., Fraňa Kráľa 16, 966 81 Žarnovica, Slovensko

Telefónne číslo: +421 233 006 793
E-mailová adresa: eshop@novesta.sk

 

3. Objednávka a uzavretie Zmluvy

3.1 Predávajúci ponúka tovar uvedený v E-shope. Kupujúci si môže ponúkaný tovar objednať prostredníctvom E-shopu. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzatvoriť Zmluvu.
3.2 Kupujúci objednáva tovar elektronicky – kliknutím na tlačidlo „Do košíka“ a následne riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára, ktorý odošle Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri objednaní tovaru uvádzať pravdivé a úplné údaje.  
3.3 Spotrebiteľ odošle objednávku stlačením tlačidla „Objednaj - Objednávka s povinnosťou platby“. 
3.4 Bezodkladne po zadaní objednávky potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi prijatie objednávky.
3.5 Predávajúci bezprostredne pred odoslaním objednávky informuje Spotrebiteľa výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie o (i) hlavných vlastnostiach tovaru alebo o charaktere služby, (ii) celkovej cene vrátane všetkých daní, nákladov ako aj poplatkov za dopravu, (iii) dĺžke trvania Zmluvy, ak ide o zmluvu na dobu určitú, a (iv) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa.
3.6 Pri predaji tovaru je každá ponuka limitovaná množstvom tovaru, ktorý má Predávajúci k dispozícii. Po potvrdení objednávky je Predávajúci oprávnený oznámiť Kupujúcemu, že tovar je vypredaný; takéto oznámenie sa považuje za odstúpenie od Zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

4. Platobné podmienky a dodacie podmienky

4.1 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu cenu uvedenú v E-shope pri konkrétnom tovare. Cena je uvedená vrátane DPH ako aj iných daní a poplatkov, bez nákladov na dopravu. Konečná cena vrátane nákladov na dopravu bude Kupujúcemu vyobrazená v sumáre objednávky pred odoslaním objednávky a bude uvedená aj v potvrdení o prijatí objednávky.
4.2 Prípadné akciové zľavy platia len pre tovar výslovne označený v akciovej ponuke Predávajúceho, a to len do vypredania zásob takéhoto tovaru.
4.3 Kupujúci si zvolí jeden z nasledovných spôsobov platenia ceny tovaru:
a) dobierka – Kupujúci zaplatí cenu pri prevzatí tovaru prepravcovi, cena dobierky je 1 EURO,
b) prevodom na účet Predávajúceho,
c) Paypal,
d) online platobnou kartou,
e) SporoPay,
f) ePlatby VÚB,
g) TatraPay,
h) Poštová banka,
i) Viamo.
4.4 Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať Kupujúcemu tovar tým, že ho odošle prostredníctvom Predávajúcim vybraného prepravcu na miesto dodania uvedené v objednávke Kupujúceho. 
4.5 Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar v lehote závislej od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností Predávajúceho, pričom obvyklá lehota dodania je do 30 (tridsať) pracovných dní. Kupujúci berie na vedomie, že táto lehota je len orientačná a nezáväzná.
4.6 Predávajúci dodáva tovar na území Slovenska.
4.7 V prípade objednávky tovaru za súhrnnú cenu aspoň 100 EUR vrátane DPH Kupujúci nehradí náklady na dodávku tovaru v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade objednávky tovaru za súhrnnú cenu aspoň 3 000 Kč vrátane DPH nehradí Kupujúci náklady na dodávku tovaru v rámci územia Českej republiky. Tým nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho platiť cenu dobierky.
4.8 Ustanovenie ods. 4.3 písm. a) platí len pre dodávky tovaru na území Slovenskej republiky. Pre dodávku tovaru do zahraničia dohodne Predávajúci s Kupujúcim osobitné dodacie podmienky.
4.9 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste uvedenom v objednávke. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný dôkladne skontrolovať tovar aj jeho obal a potvrdiť svojim podpisom prevzatie tovaru. Ak Kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný oznámiť to prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí, je Kupujúci povinný vyhotoviť s prepravcom záznam o poškodení tovaru.

 

5. Reklamácie

5.1 Spotrebiteľ je povinný uplatniť požadovaný spôsob vybavenia reklamácie najneskôr pri predložení Reklamačného formuláru, ktorého vzor je dostupný na stránke E-shopu v sekcii Reklamačný poriadok.
5.2 Ďalšie informácie o postupoch vybavovania reklamácií tovaru, vrátane informácií o nárokoch Kupujúceho upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho dostupný na webovej stránke E-shopu v sekcii Reklamačný poriadok.

 

6. Právo odstúpiť od Zmluvy

6.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota 14 dní sa počíta odo dňa:
(i) prevzatia všetkých častí objednaného tovaru Spotrebiteľom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, 
(ii) prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný v prípade, ak sa tovar dodáva oddelene.
6.2 Právo odstúpiť od Zmluvy sa nevzťahuje na nasledovné:
(i) na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,
(ii) na tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
(iii) na tovar alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie.
6.3 Právo odstúpiť od Zmluvy môže Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho prostredníctvom jednoznačne formulovaného vyhlásenia odstúpiť od Zmluvy na adrese uvedenej v článku 2.3. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie Zmluvy TU.
6.4 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
6.5 Ak Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Zmluvy, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Na vrátenie platieb využije Predávajúci rovnaký spôsob, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.
6.6 Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
6.7 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru.
6.8 V prípade ak je predmetom Zmluvy na diaľku poskytovanie služieb a Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, je Spotrebiteľ povinný uhradiť Predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

 

7. Riešenie sporov

7.1 Spotrebiteľ má právo:
a) obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva,
b)podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
7.2 Orgánom dozoru a jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27. Spotrebiteľ môže podať návrh na riešenie sporov s využitím online platformy, ktorá je dostupná na nasledujúcom webovom sídle: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
8.2 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1. 2. 2021.