OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SÚLADE S § 13 ODS. 1 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV („ZÁKON“)

Ochrana súkromia naších zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere.

Prevádzkovateľ:

Topánky E-shop, s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, IČO: 35 685 913, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro, Vložka č. 10594/B, email: info@topanky.sk, Tel: +421 233 006 793

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania, a to nasledovne:

 • emailová adresa,
 • meno a priezvisko,
 • poštová adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát)
 • telefónne číslo
 • údaje o prihlásení na zaregistrované konto (iba v prípade ak sa zaregistrujete),
 • údaje o návšteve a prehliadaní webovej lokality,
 • IP adresa,
 • údaje o nákupoch a zľavách: zakúpený tovar, cena zakúpeného tovaru, miesto, dátum a čas nákupu, údaje o poskytnutých zľavách.
 • údaje zo súborov cookies;

Súbory cookies.

Prevádzkovateľ používa na webovej stránke (e-shope) www.novesta.sk súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného políčka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve tejto webovej stránky (e-shopu).

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka (e-shop) www.novesta.sk ukladá do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Cookies používané Prevádzkovateľom umožňujú webovej stránke (e-shopu) rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú službu. Prostredníctvom cookies môže webová stránka (e-shop) zaznamenať taktiež nastavenia vášho internetového prehliadača, jazyku, ktorý uprednostňujete a pod. Vaša budúca návšteva webovej stránky (e-shopu) tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie webovej stránky (e-shopu) bolo komplikovanejšie a jej funkčnosť by nemusela byť bezchybná. Cookies pomáhajú Prevádzkovateľovi neustále skvalitňovať a  rozvíjať ponuku a nastavenia svojich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb a inzercie na webovej stránke (e-shope) a následne vylepšovať jej obsah, funkčnosť či dizajn, ako aj efektívnejšie a relevantnejšie cieliť marketingovú komunikáciu.

Ako spravovať a vymazať cookies?

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome: https://support.google.com
Safari: https://www.apple.com
Firefox: https://support.mozilla.org
Internet Explorer: https://support.microsoft.com
http://www.allaboutcookies.org/ 

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli spracúvame na účel využívania výhod, poskytovanie zliav pri nákupoch, uplatňovania reklamácii, výmeny zakúpeného tovaru, komunikáciu s vami, zasielanie balíkov.  Osobné údaje spracúvame na základe podpísania tohto súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania, alebo pokiaľ to predpokladajú zákony alebo predpisy platné pre Topánky E-shop, s.r.o., napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to povolené napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania (napr. pri ukončení vašej účasti na www.novesta.sk alebo pri odhlásení odoberania newsletteru pre elektronickú poštu) alebo po uplynutí zákonom predpísanej lehoty sa vaše osobné údaje štandardne zmažú v súlade s právnymi predpismi alebo sa obmedzí ich spracúvanie, napr. zablokovanie vašej e-mailovej adresy na reklamné účely pri odhlásení abonovanej newsletterovej služby, alebo sa obmedzí spracúvanie v rámci zákonných obchodných a daňových archivačných povinností. Spracovanie osobných údajov na splnenie zákonnej povinnosti Topánky E-shop, s.r.o., napr. splnenie zákonných archivačných lehôt vyplýva z § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a zaistenie dôkazného materiálu vyplýva z § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. 

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody alebo vám nebude možné odoslať objednávku, ktorú Topánky E-shop, s.r.o. obdrží prostredníctvom e-shopu alebo sociálnych sietí.     

Kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Vaše osobné údaje spracúvame v maximálnej miere interne v rámci Topánky E-shop, s.r.o.,. Údaje poskytujeme naším dodávateľom len vtedy, ak je to nevyhnutné k dosiahnutiu účelu spracúvania. Medzi našich dodávateľov patria: poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia účtovných služieb, poskytovatelia sociálnych sietí a poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb.

Prevádzkovateľ informuje Užívateľov/Zákazníkov, že spracúvaním osobných údajov poveruje nasledovné subjekty:

a) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - za účelom používania poštového systému edrone.me, ktorý sa používa na zasielanie newslettera,
b) Edrone Sp. z o.o., 1Lekarska ul., 31-203 Krakow, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - len na marketingové účely prostredníctvom e-mailu, sms, kampaní na sociálnych sieťach spustených alebo označených prevádzkovateľom pomocou systému edrone.me.

Práva

Ako „dotknutá osoba“ máte podľa Zákona nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (§ 21 Zákona),
 • právo na opravu (§ 22 Zákona),
 • právo na vymazanie (§ 23 Zákona),
 • právo na obmedzenie spracúvania (§ 24 Zákona),
 • právo na prenosnosť údajov (§ 26 Zákona),
 • právo namietať spracúvanie (§ 27 Zákona),
 • právo odvolať súhlas (§ 14 ods. 3 Zákona),
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ( Úrad na ochranu osobných údajov Slovenské republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 ) ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Topánky E-shop, s.r.o., elektronicky na emailovú adresu: info@topanky.sk alebo osobným podaním žiadosti v sídle spoločnosti. Pri žiadostiach najmä o prístup a prenos vašich osobných údajov sme povinný overiť vašu totožnosť a to nahliadnutím dokladu totožnosti s fotografiou. Z tohto dôvodu je takéto žiadosti možné podávať len osobne v sídle spoločnosti. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu najneskôr však do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch je lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.

Hore
Dole